ร่วมงานกับเรา

ประวัติส่วนตัว

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
  *
 • *
  *
  *
 • *
 • *
 • *

รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว

ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ

 • * ซ.ม.
  * ก.ก.

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา ชื่อ/ที่อยู่สถานศึกษา ช่วงเวลาที่ศึกษา วิชาเอก คุณวุฒิที่ได้รับ
จาก ถึง
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีวะ/อนุปริญญา
อุดมศึกษา
อื่นๆ

ความสามารถทางด้านภาษา

ภาษา พูด เขียน อ่าน
ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้
อังกฤษ
ไทย
   

ประวัติการทำงาน

สถานที่ทำงาน/โทรศัพท์ ตำแหน่ง ชื่อผู้บังคับบัญชา เงินเดือน ระยะเวลา สาเหตุที่ออก
จาก ถึง

การอบรมหรือดูงาน ฯลฯ

ปี พ.ศ. ชื่อกิจกรรม/หลักสูตรการฝึกอบรม/การดูงาน ชื่อหน่วยงาน/สถานบันที่เข้าร่วม ระยะเวลา

ความสามารถพิเศษ

 • คำ/นาที     คำ/นาที

ประวัติทางการทหาร และคดีความ
ข้อมูลทั่วไป

บุคคลอ้างอิง


โปรดระบุชื่อบุคคลที่สามารถให้คำรับรองเกี่ยวกับตัวท่านได้ หรือบุคคลที่รู้จักทำงานอยู่ในบริษัท

 • * *
 • *
 • *

สิ่งที่แนบมาด้วย •     * รายละเอียดบังคับระบุ