สถิติการรักษา

สถิติความสำเร็จในการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติที่ TRSC

ความสามารถในการมองเห็นด้วยตาเปล่า (Uncorrected Visual Acuity)
สำหรับผู้เข้ารับการรักษาที่มาตรวจติดตามหลังการผ่าตัด ครบ 3 เดือน*


** diopters เป็นหน่วยวัดระดับสายตา ในภาษาทั่วไป 1 diopter = สายตา 100

  • ผลสำเร็จของการผ่าตัดในผู้เข้ารับการรักษาแต่ละท่าน อาจจะไม่เหมือนกัน
    แพทย์ผู้ตรวจวิเคราะห์สภาพตาของท่านจะประเมินโอกาสสำเร็จของการผ่าตัดในวันที่ท่านมาตรวจ