TRSC ผู้นำเลสิค & ReLEx แห่งแรกของไทย

Best Vision คุณภาพการมองเห็นที่ดีที่สุด

TRSC มุ่งมั่นให้ผู้เข้ารับการรักษา ได้รับผลการรักษาที่เป็นไปตามแผนการรักษา เพื่อคุณภาพการมองเห็นที่ดี

 • TRSC จัดเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อผลการรักษา และการบริการที่ดีที่สุด ด้วยพื้นที่การให้บริการที่สะดวกสบาย
  พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน
 • การรักษา และการบริการของ TRSC มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
  นำมาซึ่งความมั่นใจแก่ผู้ที่ต้องการเข้ารับการตรวจและรักษาที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Best Experience ประสบการณ์ที่ดีที่สุด

TRSC Experience คือ องค์ประกอบสำคัญของ TRSC เพื่อคุณภาพการรักษาและการบริการที่เป็นเลิศ

The Pioneering team of Refractive Surgery Specialist จักษุแพทย์ที่ TRSC เป็นทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระจกตา และ การรักษาภาวะสายตาผิดปกติที่บุกเบิกการรักษาวิธีเลสิคในประเทศไทยเมื่อ ปี 2537 และวิธี ReLEx เมื่อ ปี 2553 มีประสบการณ์ด้านการรักษาเลสิคมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติประสบการณ์ทีมผู้บริหาร และบุคลากรด้วยประสบการณ์การบริหารสถานพยาบาลที่ยาวนาน กอปรกับวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่นให้ TRSC เป็นศูนย์รักษาสายตาที่มีมาตรฐาน การรักษา และการให้บริการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยTRSC เป็นศูนย์แรกที่รักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx ในประเทศไทย และได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัท Carl Zeiss Meditec ประเทศเยอรมนี ให้เป็นศูนย์การศึกษา และวิจัยด้านการรักษาสายตาด้วยวิธี ReLEx กับโครงการ TRSC Research Center และ TRSC Educational Center ด้วยประสบการณ์จากทีมแพทย์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการบริการที่เป็นเลิศ ตลอดระยะเวลา 22 ปี

Best Service บริการที่ดีที่สุด

Patient Satisfaction Program คือ หัวใจของการให้บริการ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญทุกคนของ TRSC พร้อมให้คำปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด และพิถีพิถันในทุกขั้นตอนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการรักษา เพื่อความเป็นเลิศในด้านคุณภาพการรักษาและการให้บริการ

ระบบคัดกรองที่มุ่งถึงผลการรักษาของผู้เข้ารับการรักษาเป็นสำคัญ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านได้รับผลการรักษาที่เหมาะสมกับปัญหาสายตาของตนเองด้วยบริการข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ เพื่อให้ท่านได้ทราบโอกาสความสำเร็จ ความเสี่ยง ผลข้างเคียง และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น โดยทีม TRSC Tele Counselor

บริการที่ปรึกษาประจำตัว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการรักษาดวงตา และบริการวางแผนนัดหมายเสมือนเลขาฯ ส่วนตัวของผู้เข้ารับการรักษาที่พร้อมดูแลให้คำปรึกษาเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการรักษา

By appointment only / On time service

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้เข้ารับบริการ TRSC ให้บริการด้วยระบบนัดหมายล่วงหน้า (by appointment only) และบริการตามเวลานัดหมาย (On time service) เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านได้รับความพึงพอใจในทุกการบริการ ควบคู่ไปกับคุณภาพการรักษา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับบริการ ได้รับผลการรักษาที่เป็นไปตามแผนการรักษา

การนัดหมายล่วงหน้า (by appointment only)

 • ท่านสามารถเลือก วัน - เวลา นัดหมาย จากตารางแพทย์ที่กำหนดไว้ เพื่อนัดหมายในคิวแพทย์ที่ว่างตรงกับความสะดวกของท่าน
 • ในการนัดหมายทุกประเภทการรักษา จะมีการกำหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งท่านจะทราบล่วงหน้า เพื่อสามารถบริหารจัดการเวลาของท่านได้ โดยในแต่ละประเภทการนัดหมายจะใช้เวลาในการรับบริการแตกต่างกัน

การบริการตามเวลานัดหมาย (On time service) TRSC จะเริ่มกระบวนการให้บริการ / การรักษา ท่านตามเวลาที่ท่านนัดหมายไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การคัดกรองอาการ การตรวจวัดค่าสายตา การตรวจวัดด้วยเครื่องมือพิเศษ และการตรวจวัดอื่นๆ ก่อนที่ท่านจะได้พบแพทย์ เพื่อให้การบริการและการรักษาของ TRSC ตรงกับความคาดหวังของท่าน แพทย์จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากการตรวจวัด มาใช้ในการวิเคราะห์สำหรับการตรวจและการรักษาดวงตาของท่าน


** หากกรณีที่ท่านมาถึงก่อน หรือหลังเวลานัดหมาย TRSC ขอพิจารณาเวลาในการให้บริการท่านตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ณ ขณะนั้น **

Best Technology เทคโนโลยีที่ดีที่สุด

TRSC พิถีพิถันในการเลือกเทคโนโลยีในการรักษา
และการให้บริการที่อยู่ในระดับแนวหน้าได้รับการยอมรับในระดับสากล มาให้การรักษาแก่ผู้มีปัญหาสายตาได้เลือกตามความเหมาะสมของปัญหาสายตาแต่ละท่าน ปัจจุบัน TRSC ได้เลือกใช้ Carl Zeiss VisuMax Femtosecond Laser จากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก สามารถแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์ (โดยไม่ต้องใช้ใบมีดอีกต่อไป) และเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ให้ผลการรักษาที่แม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น


Patient Oriented ก่อนตัดสินใจเข้ารับการรักษา ที่ TRSC

TRSC มีระบบการคัดกรองที่มุ่งถึงผลการรักษาเป็นสำคัญ สามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับผลการรักษาที่เหมาะสมกับปัญหา สายตาของผู้เข้ารับการรักษา  - บริการข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง เพื่อให้ท่านได้ทราบโอกาสความสำเร็จ ความเสี่ยง ผลข้างเคียง และภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะ เกิดขึ้น โดยทีม TRSC Tele Counselor และ TRSC LASIK Education Center

  - “ทีมที่ปรึกษาคนไข้ประจำตัว” ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการรักษาและบริการวางแผนการนัดหมายพร้อมดูแลให้คำ ปรึกษาเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง

  - การตรวจประเมินสภาพตาก่อนการรักษาอย่างละเอียดด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ และเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ ของข้อมูลการรักษา

  - ผู้เข้ารับการรักษาจะได้รับทราบแนวทาง และแผนการรักษาสำหรับตนเอง ซึ่งเป็นการปรึกษาร่วมกันกับแพทย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ดวงตาได้รับการดูแลอย่างมีแบบแผน เพื่อคุณภาพการมองเห็นที่ดี

  - สามารถตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะเลือกเข้ารับการรักษาหรือไม่ อีกทั้ง สามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสาย ตาของตนเอง

ระหว่างการรักษาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าดวงตาของผู้เข้ารับการรักษาได้รับผลการรักษาที่เป็นไปตามแผนการรักษา และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

  - จักษุแพทย์ผู้ทำการรักษาจะเป็นผู้ตรวจวิเคราะห์สภาพตาของผู้เข้ารับการรักษาด้วยตนเอง

  - TRSC มีเทคโนโลยีการรักษาให้ผู้เข้ารับการรักษา และแพทย์ได้เลือกตามความเหมาะสมกับปัญหาสายตา ของแต่ละท่าน

  - แพทย์ผู้ทำการรักษา จะพูดคุยทำความเข้าใจและตอบข้อซักถามของผู้เข้ารับการรักษาก่อนเข้ารับการผ่าตัด
  - TRSC เลือกใช้ เทคโนโลยีระดับแนวหน้าของโลก เป็นเทคโนโลยีที่ให้ผล การรักษาที่แม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น ภายใต้การการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

  - ในระหว่างการผ่าตัด มีการดูแลเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด ห้องผ่าตัด เป็นระบบห้องปลอดเชื้อ พร้อมบริการจากทีมพยาบาลมืออาชีพ เพื่อความปลอดภัยและผลการรักษาของผู้เข้ารับการรักษาเป็นไปตามแผนการรักษา

  - จัดเก็บข้อมูลของผู้เข้ารับการรักษา ทั้งก่อนและหลังการรักษา ด้วยระบบ Computer online ทั้งศูนย์ฯ ข้อมูลการรักษาไม่คลาดเคลื่อน

หลังการรักษาเข้ารับการรักษาทุกท่าน จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ Patient Satisfaction Program
  - ระบบการตรวจติดตามหลังการผ่าตัดโดยจักษุแพทย์ เพื่อติดตามผลการรักษา คุณภาพการมองเห็น และติดตามผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ การตรวจติดตามหลังการผ่าตัด 1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน และ 1 ปี

  - มีทีมที่ปรึกษาประจำตัวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่คอยให้คำปรึกษาและติดตามดูแลผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาตลอด 24 ชั่วโมง

  - สิทธิพิเศษ การเป็นสมาชิก TRSC Family อาทิ สิทธิพิเศษสำหรับการตรวจสุขภาพตาประจำปี, ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์, สิทธิพิเศษอื่น ๆ