การตรวจติดตามหลังการผ่าตัด

การตรวจติดตามหลังการผ่าตัดเพื่อให้การรักษาได้ผลดีที่สุด สิ่งสำคัญที่สุดหลังการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ คือ

1. ผู้เข้ารับการรักษามาตรวจติดตามหลังรักษา ตามนัด ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง คือ หลังผ่าตัด 1 วัน/1 สัปดาห์/1 เดือน/3 เดือน/
และ 1 ปี และ/หรือ ตามที่แพทย์เห็นสมควร

2. ผู้เข้ารับการรักษาต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

3. ผู้เข้ารับการรักษา และจักษุแพทย์ผู้ทำการรักษา มีการสื่อสารเพื่อปรึกษาและวางแผนการรักษาร่วมกัน มีความสัมพันธ์ทางการแพทย์ที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะ ในกรณีที่การรักษายังไม่เป็นไปตามแผนการรักษา หรือยังไม่ตรงตามความคาดหวังของผู้เข้ารับการรักษาและญาติ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การตรวจติดตามหลังผ่าตัด มีความสำคัญ ดังนี้
  • การตรวจติดตามหลังการผ่าตัดในช่วงแรกๆ 1 วัน ถึง 1 สัปดาห์ เพื่อประเมินว่าแผลผ่าตัดปกติหรือไม่ มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ จากการผ่าตัดหรือไม่ เช่น การติดเชื้อแผลผ่าตัด ฯลฯ
  • เพื่อติดตามผลการรักษาว่าเป็นไปตามแผนการรักษาหรือไม่ เช่น มีสายตาขาด เกิน หรือไม่
  • เพื่อติดตามผลการรักษาว่า มีผลข้างเคียงใดๆ เกิดขึ้นหรือไม่ และมีการพัฒนาไปในทิศทางใด ดีขึ้น หรือแย่ลง ควรมีการรักษาใดๆเพิ่มเติมหรือไม่ เช่น อาการตาแห้งหลังการผ่าตัดในระยะแรกๆ ซึ่งจะบรรเทาลงด้วยการหยอดน้ำตาเทียม หรือในผู้เข้ารับการรักษาที่มีอาการตาแห้งมากๆ อาจรักษาด้วยการอุดท่อน้ำตา ฯลฯ
  • เพื่อให้การรักษาเพิ่มเติม ในกรณีที่การรักษายังไม่เป็นไปตามแผนการรักษา แต่ผู้เข้ารับการรักษามีปัญหาการใช้สายตาในชีวิตประจำวัน เช่น ในผู้เข้ารับการรักษาที่มีค่าสายตาขาด หรือเกินหลังการผ่าตัด อาจแนะนำให้ผู้เข้ารับการรักษาใช้แว่นสายตาชั่วคราว จนกว่าค่าสายตาหลังการผ่าตัดคงที่ เพื่อประเมินการเติมเลเซอร์ ในการปรับแต่งค่าสายตาที่เหลือต่อไป ซึ่งจะต้องมีการตรวจติดตามหลังการผ่าตัดถี่กว่าผู้เข้ารับการรักษาทั่วไป
  • เพื่อประเมินว่าผลการรักษาเป็นไปตามที่ผู้เข้ารับการรักษาคาดหวังหรือไม่ หากไม่ตรงกับความคาดหวัง มีทางเลือกในการรักษาอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เงื่อนไขการตรวจติดตามหลังการรักษาของผู้เข้ารับการรักษา TRSC
  • อัตราค่าผ่าตัด รวมถึงการตรวจหลังการผ่าตัด 5 ครั้ง คือ หลังผ่าตัด 1วัน/ 1 สัปดาห์/ 1 เดือน/ 3 เดือน/ และ 1 ปี (ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ ในกรณีที่ต้องใช้เพิ่มเติมจากยาปกติที่จัดให้ ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้ยาและเวชภัณฑ์เพิ่มเติม)
  • ในผู้เข้ารับการรักษาบางราย ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมจากการตรวจปกติที่กำหนดไว้ ในช่วงเวลา 1 ปีแรก หลังผ่าตัด ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจใดๆ (ยกเว้น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ที่ใช้)
  • ในผู้เข้ารับการรักษา ที่มีความจำเป็นต้องเติมเลเซอร์ เพื่อปรับแต่งค่าสายตาหลังการรักษา จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเติมเลเซอร์ ผู้เข้ารับการรักษาชำระเฉพาะค่ายาและเวชภัณฑ์ เท่านั้น ท่านสามารถที่จะทราบข้อมูลเพิ่มได้ในวันที่ท่านมาทำการตรวจวิเคราะห์สภาพตา ที่ TRSC