ระหว่างการผ่าตัด ReLEx


 

1. ผู้เข้ารับการรักษาหยอดยาชา และนอนราบบนเตียงผ่าตัด VisuMax Femtosecond Laser
2. แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดใช้ Femtosecond Laser แยกชั้นกระจกตาชั้นกลางให้เป็น Lenticule
3. แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดเปิดแผลขนาดเล็ก 2-5 mm เพื่อใช้เครื่องมือพิเศษนำเอา Lenticule นั้นออกมา
4. ผิวกระจกตาจะสามารถสมานตัวได้เองภายในประมาณ 3 ชั่วโมง
5. หลังจากนั้นตาที่ได้รับการผ่าตัด จะถูกครอบด้วยฝาครอบตาพลาสติก ซึ่งมีช่องเล็กๆ สามารถมองลอดผ่านได้ไว้ 1 คืน เพื่อป้องกันการขยี้ตา และผู้เข้ารับการรักษาสามารถกลับบ้านได้ัทันที

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การผ่าตัดด้วย ReLEx ใช้้เวลา 1.30 ชม. มีขั้นตอนต่างๆ 3 ขั้นตอนคือ

1. การเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าโซนห้องผ่าตัด (30 นาที)

 • เจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสอบผลเลือด Anti-HIV
 • ผู้เข้ารับการรักษาอ่านและเซ็นใบแสดงความจำนงและยินยอมเข้ารับการผ่าตัด
 • ผู้เข้ารับการรักษาชำระค่าผ่าตัด
 • เจ้าหน้าที่อธิบายการใช้ยา และมอบเอกสารคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดในคืนแรก พร้อมทั้งให้คำปรึกษา และตอบข้อซักถาม
 • ผู้เข้ารับการรักษาจัดเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ที่ญาติ (ในกรณีที่ผู้เข้ารับการรักษามาคนเดียว ให้จัดเก็บทรัพย์สินที่มีค่าในตู้ LOCKER ที่จัดเตรียมไว้) และเตรียมตัวเข้าห้องน้ำ
 • ผู้เข้ารับการรักษารับประทานยา เพื่อทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย
 • ส่งผู้เข้ารับการรักษาเข้าห้องผ่าตัด

2. ในโซนห้องผ่าตัด (50 นาที)

 • เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด หยอดยาด้วยยาปฏิชีวนะและยาชา ก่อนการผ่าตัดประมาณ 20 นาที และอธิบายขั้นตอนการผ่าตัด พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติตัวขณะผ่าตัดให้ท่านทราบโดยละเอียด
 • แพทย์พูดคุยกับผู้เข้ารับการรักษาเพื่อทบทวนแผนการรักษา และตอบข้อซักถามก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • ส่งผู้เข้ารับการรักษาเข้าห้องเลเซอร์
 • เจ้าหน้าที่พยาบาลทำความสะอาดบริเวรณรอบๆ ดวงตา เพื่อให้เกิดภาวะปราศจากเชื้อ
 • แพทย์ทำการผ่าตัด
 • เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดรับผู้เข้ารับการรักษาออกจากห้องเลเซอร์ เพื่อหยอดยาปฏิชีวนะและปิดฝาครอบตา (15 นาที)
 • เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดส่งผู้เข้ารับการรักษาออกจากโซนผ่าตัด

3. หลังออกจากโซนห้องผ่าตัด (10 นาที)

 • ผู้เข้ารับการรักษารับประทานยาแก้ปวด (Paracetamol 500 mg.)
 • เจ้าหน้าที่มอบใบสำคัญรัับเงิน พร้อมใบนัดตรวจหลังการผ่าตัด 1 วัน
 • เจ้าหน้าที่ส่งผู้เข้ารับการรักษากลับบ้าน
 • กรุณานำถุงยาที่ได้รับมาในวันผ่าตัดกลับมาในวันรุ่งขึ้น