ก่อนการผ่าตัด

ก่อนการผ่าตัด

ผู้ที่เหมาะสมกับการรักษาด้วยวิธี LASIK

 • มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และมีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี (กรณีคนไข้อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่นัดผ่าตัด กรุณานำผู้ปกครองมาเซ็นต์เอกสารเพื่อยินยอมการผ่าตัด TRSC สามารถปฏิเสธการผ่าตัดได้ หากไม่มีผู้ปกครองมาด้วย)
 • ไม่มีโรคของกระจกตา เช่น โรคกระจกตาย้วย ตาแห้งอย่างรุนแรง และโรคตาอย่างอื่น เช่น จอประสาทตาเสื่อม หรือโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรค SLE ,โรค Sjogren's หรือโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขาดภูมิคุ้มกัน
 • ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • มีความเข้าใจถึงการผ่าตัดด้วย LASIK อย่างละเอียด และมีความคาดหวังที่ถูกต้อง
 • ผู้ที่เข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาบางท่าน ที่ ความหนาของกระจกตาสามารถทำการรักษาเลสิคได้เพียงครั้งเดียว หากมีการถดถอยของสายตาจะไม่สามารถแก้ไขโดยการเติมเลเซอร์ได้
 • ผู้ที่เข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาบางท่าน ที่ แพทย์แนะนำการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี PRK ด้วยข้อจำกัดของความหนากระจกตา หรือมีอาการตาแห้งมากกว่าปกติ หรือคนไข้ที่มีความดันตาสูง และได้รับการตรวจอย่างละเอียดกับจักษุแพทย์เฉพาะทางแล้วว่าไม่ได้เป็นโรคต้อหิน และไม่ได้เป็นข้อห้ามในการรักษาเลสิค

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ก่อนทำการผ่าตัด


การเตรียมตัวก่อนตรวจวิเคราะห์สภาพตา


หากท่านคิดว่า LASIK อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดการพึ่งพาแว่นสายตา หรือคอนแทคเลนส์ของท่าน TRSC ขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจวิเคราะห์สภาพตาโดยละเอียดเพื่อรักษา LASIK ซึ่งมีความสำคัญ สองประการ คือ

 • ประการแรก เพื่อพิจารณาว่าท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการรักษา LASIK หรือไม่
 • ประการที่สอง เพื่อพิจารณาว่าดวงตาของท่านมีสุขภาพตาสมบูรณ์ มีโรคใดๆ หรือไม่

1. การเตรียมตัวเพื่อตรวจวิเคราะห์สภาพตา

1.1 งดใส่คอนแทคเลนส์ ก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตา

- คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม (Soft Lens) ควรงดใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ
- คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง (Hard Lens) หรือชนิดกึ่งแข็งกึ่งนิ่ม (Semi Hard Lens) ควรงดใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย 14 วันก่อนตรวจ
- สามารถใช้แว่นสายตาแทนในระหว่างที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์

เหตุผลของการงดใส่คอนแทคเลนส์ เนื่องจากคอนแทคเลนส์สัมผัสโดยตรงกับกระจกตาเมื่อใช้ไปนานๆ อาจทำให้รูปร่างของกระจกตาเปลี่ยนแปลงได้ และจะต้องใช้เวลาในการกลับคืนรูปร่างตามธรรมชาติ คอนแทคเลนส์ชนิดแข็งจะมีผลต่อกระจกตามากกว่าคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม การวัดสายตาโดยที่ถอดคอนแทคเลนส์มาไม่นานพอ จะได้ค่าการวัดที่ไม่เที่ยงตรงในวันตรวจวิเคราะห์สภาพตา จักษุแพทย์จะเป็นผู้ตรวจวิเคราะห์ว่า กระจกตากลับสู่รูปร่างตามธรรมชาติหรือยัง

นอกเหนือจากนั้นคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม ยังมีผลต่อปริมาณของน้ำตาที่หล่อเลี้ยงผิวตา ซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะผิวตาแห้ง ทำให้มีผลต่อการวัดสายตา และต่อการสมานตัวของเซลล์ผิวตา หากความโค้งของกระจกตายังไม่ปกติ หรือยังมีภาวะผิวตาแห้ง จักษุแพทย์จะแนะนำให้ท่านถอดคอนแทคเลนส์ต่อไปอีกอย่างน้อย 2-3 วัน หรือตามความเหมาะสม และนัดท่านกลับมาตรวจสภาพกระจกตาซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

1.2 การหยุดยาบางประเภท

 • ยารักษาสิวชนิดรับประทานในกลุ่ม Isotretinoin เช่น Roaccutance, Acnotin, Isotane ต้องหยุดยาก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตาและก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 1 เดือนเต็ม เนื่องจากยาชนิดนี้ส่งผลให้เยื่อบุตาต่างๆ แห้งกว่าปกติ รวมถึงผิวกระจกตาด้วย
 • หากใช้ยารักษาโรคประจำตัวอื่นๆ ใดอยู่ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบในวันตรวจ เช่น เบาหวาน, ความดัน, ไขมัน, ยาไทรอยด์ และยานอนหลับทุกชนิด แต่ท่านยังคงใช้ยาได้ตามปกติ ไม่ต้องหยุดยาใดๆ ในวันตรวจ

1.3 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่ควรทราบก่อนการตรวจวิเคราะห์สภาพตา

 • แพทย์ผู้ตรวจวิเคราะห์สภาพตาจะเป็นแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดให้กับท่าน ดังนั้นหากท่านต้องการระบุแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด กรุณานัดตรวจวิเคราะห์สภาพตากับแพทย์ท่านนั้น
 • กรณีที่มีความประสงค์หรือวางแผนที่จะเข้ารับการรักษาด้วย LASIK นานเกิน 90 วันนับจากวันที่ตรวจ ท่านจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจซ้ำในบางขั้นตอน การตรวจซ้ำนี้มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อท่านเอง เนื่องจากในช่วงเวลาก่อนการผ่าตัดท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงของค่าสายตา หรืออาจมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้นการตรวจซ้ำก็จะเป็นการยืนยันผลการตรวจอีกครั้งหนึ่ง

1.4 เวลาที่ใช้ในวันที่ตรวจวิเคราะห์สภาพตา: ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม. (นับจากเวลานัดหมาย)

1.5 ขั้นตอนในการตรวจวิเคราะห์สภาพตา

 • ลงทะเบียนผู้เข้ารับการรักษาใหม่
 • การรับชมข้อมูล เพื่อศึกษารายละเอียดของการรักษา
 • การตรวจวัดสภาพของดวงตาด้วยเครื่องมือแพทย์ประเภทต่างๆ
 • การตรวจวัดสายตาทั้งก่อนและหลังหยอดยาขยายม่านตา
 • การหยอดยาขยายม่านตา
 • การตรวจวิเคราะห์สภาพตา และวิเคราะห์ผลการตรวจทั้งหมดโดยจักษุแพทย์ผู้ที่ทำการผ่าตัด

1.6 การสรุปผลการตรวจวิเคราะห์สภาพตาโดยจักษุแพทย์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

 • ท่านมีสุขภาพตาสมบูรณ์แข็งแรง สามารถรักษาด้วย LASIK ได้ โอกาสสำเร็จในการรักษาและโอกาสเกิดผลข้างเคียงต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ท่านสามารถนัดผ่าตัดการรักษาด้วย LASIK ได้ทันที หรือตามที่ท่านสะดวก
 • ท่านไม่สามารถรักษาด้วย LASIK ได้ อาจเนื่องจากเหตุผลต่างๆ จากสภาพของดวงตา สภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ฯลฯ แพทย์ผู้ตรวจอาจแนะนำทางเลือกการรักษาอื่นๆ ที่เหมาะสมกับท่านต่อไป เช่น วิธี PRK การผ่าตัดใส่เลนส์เสริม Phackic IOL โดยแพทย์ผู้ตรวจจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของท่านต่อไป
 • ท่านอาจจะสามารถเข้ารับการรักษาด้วย LASIK ได้ แต่ต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สภาพดวงตากลับสู่สภาพปกติ เหมาะสมต่อการรักษา เช่น อาการตาแห้ง หรือตาอักเสบจากการแพ้คอนแทคเลนส์ หรือการตรวจต่อกับจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ เพื่อประเมินโรคตาต่างๆ เช่น สงสัยโรคจอประสาทตา หรือสงสัยโรคต้อหิน ฯลฯ

1.7 อาการหลังการหยอดยาขยายม่านตาด้วยยา Mydriacyl (Tropicamide 1.0%) ซึ่งผลของยาจะทำให้มีอาการดังต่อไปนี้

 • มองเห็นไม่ชัดเจน ภาพเบลอ
 • มองใกล้ลำบาก เมื่อใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์
 • สู้แสงจ้าลำบาก อาจช่วยบรรเทาได้โดยการใส่แว่นกันแดด (ในกรณีที่ท่านนัดตรวจในตอนกลางวัน)
 • อาจมีอาการวิงเวียนศรีษะ
 • อาการดังกล่าว จะมีผลเป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง
จากอาการดังกล่าวจึงไม่แนะนำให้ขับรถมาเองในวันตรวจ