ก่อนการผ่าตัด

ก่อนการผ่าตัด

หากท่านคิดว่า NV LASIK อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดการพึ่งพาแว่นสายตา หรือคอนแทคเลนส์ของท่าน TRSC ขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตา โดยละเอียดเพื่อรักษา NV LASIK ซึ่งมีความสำคัญ สองประการ คือ ประการแรก เพื่อพิจารณาว่าท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการรักษา NV LASIK หรือไม่ ประการที่สอง เพื่อพิจารณาว่าดวงตาของท่านมีสุขภาพตาสมบูรณ์ มีโรคใดๆ หรือไม่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การเตรียมตัวก่อนการตรวจประเมินสภาพตาเพื่อทำ NV LASIK

1. การหยุดใช้ยาบางประเภท

เช่น ยาแก้สิว Roaccutane, Acnotin หรือ Isotane ควรหยุดยาก่อนวันตรวจประเมินสภาพตา และก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 1 เดือน เต็ม เนื่องจากยาชนิดนี้ส่งผลให้เยื่อบุต่างๆ แห้งกว่าปกติ รวมถึงผิวกระจกตาด้วย

2.ไม่ควรขับรถเอง

เนื่องจากหนึ่งในขั้นตอนการตรวจประเมินสภาพตาเพื่อรักษาเลสิค NV LASIK นั้นคือ การหยอดยาขยายม่านตา ซึ่งผล ของยานี้จะทำให้คนไข้มีอาการดังต่อไปนี้

- มองเห็นไม่ชัดเจน ภาพเบลอ
- มองใกล้ลำบาก เมื่อใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์
- สู้แสงจ้าลำบาก อาจช่วยบรรเทาได้โดยการสวมแว่นกันแดด (ในกรณีที่ท่านนัดตรวจในตอนกลางวัน)
- อาจมีอาการวิงเวียนศีรษะ

* * อาการดังกล่าว จะมีผลเป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง ดังนั้น จึงไม่แนะนำให้คนไข้ขับรถเอง ในช่วงเวลาที่มีอาการดังกล่าว TRSC ขอ แนะนำให้คนไข้ใช้บริการรถแท๊กซี่ หรือ หาคนขับรถให้ในวันตรวจ


3. การใช้ยารักษาโรคประจำตัวอื่นๆ

หากท่านมีการใช้ยารักษาโรคประจำตัวอื่นๆ ใดอยู่ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบในวันตรวจ โดยเฉพาะยาไทรอยด์ และยานอนหลับ ทุกชนิด แต่ท่านยังคงใช้ยาได้ตามปกติไม่ต้องหยุดยาใดๆ ในวันตรวจ


4. สุภาพสตรีต้องไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์

สุภาพสตรีต้องไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หากคลอดบุตรแล้ว ควรมีประจำเดือนมาปกติอย่างน้อย 2 ครั้งติดต่อกัน

5. แพทย์ผู้ตรวจประเมินสภาพตาจะเป็นแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด NV LASIK ให้กับท่าน

ดังนั้นหากท่านต้องการระบุแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด กรุณานัดตรวจประเมินสภาพตากับแพทย์ท่านนั้น
- ในกรณีที่ท่าน มีความประสงค์หรือวางแผนที่จะทำ NV LASIK นานเกิน 3 เดือนนับจากวันตรวจประเมินสภาพตา ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาซ้ำอีกครั้งหนึ่ง การตรวจซ้ำนี้มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อท่านเอง เนื่องจากในช่วงก่อนการผ่าตัดท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงของสายตา หรืออาจมีโรคตาเกิดขึ้นได้ ดังนั้น การตรวจซ้ำจะเป็นการยืนยันความสมบูรณ์ของสภาพตาว่าพร้อมที่เข้ารับการรักษา NV LASIK


6. เวลาที่ใช้ในการตรวจประเมินสภาพตาโดยละเอียดเพื่อรักษา NV LASIK ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที7. เนื่องจากการให้บริการของ TRSC เป็นระบบรับนัดหมายล่วงหน้า หรือ by appointment only

เพื่อที่จะสามารถรองรับและให้บริการคนไข้ได้อย่างดีที่สุด ดังนั้น ขอความกรุณาท่านทำการนัดหมายประเมินสภาพตาเพื่อรักษาเล สิคได้ที่ TRSC Call Center โทร 02-733-2020