ก่อนการผ่าตัด

ก่อนการผ่าตัด

การเตรียมตัวก่อนตรวจสภาพตาเพื่อเข้ารับการรักษาด้วยวิธีใส่เลนส์เสริม Phakic IOL


1. การงดใส่คอนแทคเลนส์ ก่อนวันตรวจ ท่านควรงดใส่คอนแทคเลนส์ ก่อนวันตรวจประเมินสภาพตา ดังนี้

- คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม (soft lens) ควรงดใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ
- คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง (hard lens) หรือชนิดกึ่งแข็งกึ่งนิ่ม (semi hard lens) ควรงดใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย 14 วันก่อนตรวจ

(สามารถใช้แว่นสายตาแทนในระหว่างที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์) สาเหตุที่ต้องถอดคอนแทคเลนส์ก่อนมาตรวจ คอนแทคเลนส์สัมผัสโดยตรงกับกระจกตา ซึ่งเมื่อใช้นาน ๆ อาจทำให้รูปร่างกระจกตาเปลี่ยนแปลงได้ และจะต้องใช้เวลาในการกลับคืนสู่รูปร่างตามธรรมชาติ การวัดสายตาโดยที่ถอดคอนแทคเลนส์มาไม่นานพอ จะได้ค่าที่ไม่เที่ยงตรง


2.ไม่ควรขับรถมาเอง เนื่องจากขั้นตอนในการตรวจประเมินสภาพตา มีการหยอดยาขยายม่านตา ซึ่งจะมีผลต่อการมองเห็น 4 - 6 ชั่วโมง

นอกจากนี้ผลของยาขยายม่านตาอาจทำให้เกิดอาการดังต่อไปนี้ได้เช่นกัน

- เวียนศรีษะ
- สู้แสงจ้าลำบาก จึงขอแนะนำให้นำแว่นกันแดดมาด้วย
- การมองใกล้ลำบาก ถึงแม้ว่าจะใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์

** อาการดังกล่าว จะมีผลเป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง ดังนั้น จึงไม่แนะนำให้คนไข้ขับรถเอง ในช่วงเวลาที่มีอาการดังกล่าว TRSC ขอแนะนำให้คนไข้ใช้บริการรถแท๊กซี่ หรือ หาคนขับรถให้ในวันตรวจ


3. การหยุดใช้ยาบางประเภท

เช่น ยาแก้สิว Roaccutane, Acnotin หรือ Isotane ควรหยุดยาก่อนวันตรวจประเมินสภาพตาและก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 1 เดือนเต็ม เนื่องจากยาชนิดนี้ส่งผลให้เยื่อบุต่างๆ แห้งกว่าปกติ รวมถึงผิวกระจกตาด้วย


4. การใช้ยารักษาโรคประจำตัวอื่นๆ

หากท่านมีการใช้ยารักษาโรคประจำตัวอื่นๆ ใดอยู่ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบในวันตรวจ โดยเฉพาะยาไทรอยด์ และยานอนหลับทุกชนิด แต่ท่านยังคงใช้ยาได้ตามปกติไม่ต้องหยุดยาใดๆในวันตรวจ

5. สุภาพสตรีต้องไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์

สุภาพสตรีต้องไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หากคลอดบุตรแล้ว ควรมีประจำเดือนมาปกติอย่างน้อย 2 ครั้งติดต่อกัน

6. แพทย์ผู้ตรวจประเมินสภาพตาจะเป็นแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม Phakic IOL ให้กับท่าน

ดังนั้นหากท่านต้องการระบุแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด กรุณานัดตรวจประเมินสภาพตากับแพทย์ท่านนั้น
- ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์หรือวางแผนที่จะเข้ารับการรักษาด้วยวิธีใส่เลนส์เสริม Phakic IOL นานเกิน 3 เดือนนับจากวันตรวจประเมินสภาพตา ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาซ้ำอีกครั้งหนึ่ง การตรวจซ้ำนี้มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อท่านเอง เนื่องจากในช่วงก่อนการผ่าตัดท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงของสายตา หรืออาจมีโรคตาเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการตรวจซ้ำจะเป็นการยืนยันความ สมบูีรณ์ของสภาพตาว่าพร้อมที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธีใส่เลนส์ Phakic IOL


7. เวลาที่ใช้ในการตรวจประเมินสภาพตาโดยละเอียดเพื่อใส่เลนส์เสริม Phakic IOL ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที8. เนื่องจากการให้บริการของ TRSC เป็นระบบรับนัดหมายล่วงหน้า หรือ by appointment only

เพื่อที่จะสามารถรองรับและให้บริการคนไข้ได้อย่างดีที่สุด ดังนั้น ขอความกรุณาท่านทำการนัดหมายประเมินสภาพตาเพื่อรักษาเล สิคได้ที่ TRSC Call Center โทร 02-632-4500