FAQs การใส่เลนส์เสริม


 • Q

  คุณสมบัติของเลนส์เสริมอย่างไร?

  A

  Phakic Intraocular Lens หรือ Phakic IOL คือเลนส์ชนิดพิเศษที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง) เช่นเดียวกับคอนแทคเลนส์ ต่างกันตรงที่ Phakic IOL ถูกนำไปใส่ไว้ในตาแบบถาวร โดยที่ไม่ได้นำเลนส์ธรรมชาติออกจากตา Phakic Intraocular Lens มีให้เลือกหลายชนิด เช่น Implantable Collamer Lens หรือ ICL และ Phakic Refractive Lens หรือ PRL เป็นต้น

 • Q

  ผู้ที่เหมาะสมกับการใส่เลนส์เสริมอย่างไร?

  A

  Phakic IOL เหมาะกับผู้ที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธี LASIK/PRK จักษุแพทย์ผู้ทำการรักษา จะพิจารณาใส่เลนส์เสริมให้กับคนไข้ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
  1. มีภาวะสายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียงมาก กระจกตาบาง มีอาการตาแห้งอย่างรุนแรง อายุระหว่าง 21 - 45 ปีมีความลึกของช่องด้านหน้าลูกตาอย่างน้อย 3 มิลลิเมตรขึ้นไป
  2. ไม่เป็นต้อกระจกมีความเข้าใจถึงการผ่าตัดด้วยวิธีใส่เลนส์ Phakic IOL อย่างละเอียด และมีความคาดหวังที่ถูกต้อง

 • Q

  ข้อดีของการใส่เลนส์เสริมมีอะไรบ้าง?

  A

  ข้อดีของการใส่เลนส์เสริม มีดังนี้ 1. ใช้รักษาผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติที่ไม่เหมาะกับการรักษาด้วยวิธี LASIK/PRK มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อยมาก วัสดุที่ใช้ในการผลิตตัวเลนส์มีคุณสมบัติพิเศษเข้ากันได้ดีกับตาของมนุษย์ เลนส์มีขนาดเล็ก พับได้ สอดเข้าไปภายในตาได้ง่าย แผลในการผ่าตัดมีขนาดเล็ก ไม่จำเป็นต้องเย็บแผล ไม่ทำให้เนื้อเยื่อกระจกตาเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สามารถรักษาร่วมกับการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีอื่น ๆ ได้ 2. หากมีเหตุจำเป็น สามารถผ่าตัดนำเลนส์ออก หรือเปลี่ยนเลนส์ใหม่ได้

 • Q

  หลังการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม Phackic IOL คนไข้สามารถขับรถได้ทันทีหรือไม่?

  A

  คนไข้ส่วนใหญ่จะสามารถมองเห็นดีเพียงพอที่จะขับรถได้หลังจากการผ่าตัด 1 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามระยะเวลาอาจแตกต่างกันไปในคนไข้แต่ละราย คนไข้และแพทย์ผู้ผ่าตัดจะร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจบนพื้นฐานความต้องการแต่ละบุคคล

 • Q

  การผ่าตัดใส่เลนส์เสริม Phackic IOL สามารถทำพร้อมกันทั้งสองข้างได้หรือไม่?

  A

  โดยปกติแพทย์จะผ่าตัดใส่เลนส์เสริมที่ละตา เพื่อรอให้แผลที่ผ่าตัดใส่เลนส์ข้างหนึ่งหายเป็นปกติเสียก่อน จึงจะใส่เลนส์ที่ตาอีกข้างหนึ่ง โดยปกติใช้เวลาอย่างน้อยห่างกัน 1 สัปดาห์

 • Q

  การผ่าตัดใส่เลนส์เสริมแก้ไขความผิดปกติของสายตาได้มากแค่ไหน?

  A

  Phakic Intaocular Lens ชนิด ICL ได้รับการรับรองจาก FDA ว่าสามารถแก้ไขภาวะสายตาสั้นตั้งแต่ 300-2000 และสายตายาวโดยกำเนิดตั้งแต่ 300-2000 สำหรับผู้ที่มีสายตาเอียงมากจะมีเลนส์ชนิดพิเศษเรียกว่า Toric ICL

 • Q

  การผ่าตัดใส่เลนส์เสริม Phakic IOL สามารถทำให้ผู้มีสายตายาวตามอายุมองใกล้ได้หรือไม่?

  A

  ผู้ที่ผ่าตัดใส่เลนส์เสริม จะมองเห็นได้เช่นเดียวกับผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ คือ ในช่วงอายุไม่เกิน 40 ปี จะมองเห็นได้ชัดเจนทั้งใกล้และไกล แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีอายุประมาณ 40 ปีและเริ่มมีภาวะสายตายาวตามอายุ ก็ต้องใช้แว่นอ่านหนังสือเพื่อใช้มองใกล้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ หรือผู้ที่ผ่าตัดใส่เลนส์เสริม Phakic IOL

 • Q

  ภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงของการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม Phakic IOL ชนิด ICL มีอะไรบ้าง?

  A

  เช่นเดียวกับการผ่าตัดโดยทั่วไป ซึ่งสามารถเกิดผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ จากรายงานการรักษาผลข้างเคียง ในผู้ที่มีภาวะสายตาสั้นตั้งแต่ 1000 ขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาสรุปได้ดังนี้

  - ความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือขยับตัวเลนส์ หลังการผ่าตัด 0%
  - ความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ 0.4%
  - การเกิดความขุ่นมัวของเลนส์ 2.5%
  - ความดันภายในตาสูงขึ้น 0.4%

  *จากบทความของการศึกษาผลการรักษาคนไข้ด้วยการผ่าตัดใส่เลนส์เสริมในคนไข้ที่มีภาวะสายตาสั้นระดับกลางถึงสูง

  โดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอมเริกา (US.FDA) :การติดตามผลการรักษาระยะยาว 3 ปี ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2004 โดยสถาบันวิชาการจักษุแพทย์อเมริกัน คนไข้บางราย อาจมีอาการวียนศีรษะ อันเนื่องมาจากภาวะความดันตาสูงขึ้นชั่วคราว อาการเหล่านี้จะค่อยๆหายไปหลังการผ่าตัดประมาณ 2-3 ชั่วโมง