เครื่องมือบริหารจัดการคนไข้

Patient Data System – PDS

TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ เป็นศูนย์เลสิคในระดับแนวหน้า ของเอเชีย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องนำเทคโนโลยีสาร สนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการและการบริการคนไข้ โดยมีการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ออนไลน์เชื่อมโยงทั่ว ถึงกันทั้งศูนย์ฯ และควบคุมโดยโปรแกรมระบบฐานข้อมูลคน ไข้ (Patient Data System – PDS) ในการจัดเก็บข้อมูลสำ คัญๆ ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างคนไข้กับทางศูนย์ฯ, ข้อมูล ในการตรวจรักษาและข้อมูลในการผ่าตัดของคนไข้แต่ละราย ทำ ให้การบริการ, การรักษา และการผ่าตัดสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ*** หมายเหตุ : โปรแกรมระบบฐานข้อมูลคนไข้ (Patient Data System – PDS) เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ TRSC