ประวัติการรักษาวิธีเลสิค (LASIK)

สำหรับในประเทศไทย ทีมจักษุแพทย์ของ TRSC International LASIK Center เป็นกลุ่มผู้บุกเบิกการผ่าตัดด้วยวิธีเลสิค (LASIK) ในประเทศไทย นำโดย นายแพทย์ เอกเทศ ชันซื่อ ซึ่งเป็นจักษุแพทย์ไทยคนแรกที่ทำการรักษาด้วยวิธีเลสิค เริ่มทำการรักษาวิธีเลสิคครั้งแรกที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ในปี พ.ศ. 2537

เลสิค (LASIK) มีประวัติความเป็นมาเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949 Dr. Barraquer เป็นผู้แรกที่คิดค้นเครื่องมือแยกชั้นกระจกตาเพื่อรักษาภาวะสายตาสั้น และสายตายาว โดยการทำผ่าตัดแยกชั้นกระจกตา นำชั้นกระจกตาที่แยกได้ไปฝน แล้วนำมาเย็บกลับเข้าที่เดิม เป็นการผ่าตัดที่เรียกว่า Keratomileusis ซึ่งในขณะนั้น เครื่องมือมีความซับซ้อนมาก ผลการรักษาก็ยังไม่แม่นยำเท่าที่ควร

ต่อมาปี ค.ศ. 1983 Dr.Trokel ได้นำเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser) เข้ามาใช้แก้ไขภาวะสายตาสั้น แต่ก็มีข้อจำกัดในแง่ของผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น และความแม่นยำที่ได้ นับตั้งแต่วันนั้นเทคโนโลยีเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านประสิทธิภาพ และความแม่นยำ จนเป็นที่ยอมรับด้านผลการรักษาในปัจจุบัน

Dr. Buratto และ Dr. Pallikaris เป็นจักษุแพทย์สองท่านแรก ที่นำเอาเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ เข้ามาร่วมกับการผ่าตัด Keratomileusisในประมาณปี ค.ศ. 1990 โดยผนวกข้อดีของทั้งสองสิ่งเข้าด้วยกัน เนื่องจากการผ่าตัด Keratomileusis เป็นการแยกชั้นกระจกตา ซึ่งทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อการผ่าตัดน้อยมาก เมื่อร่วมกับความแม่นยำของเอ็กไซเมอร์เลเซอร์เข้าไป ทำให้การผ่าตัดมีความแม่นยำสูงมาก ผลข้างเคียงต่ำ การมองเห็นกลับคืนมาเร็ว ความเจ็บปวด หรือ ความไม่สบายตาต่างๆ หลังการรักษามีน้อยมาก

ข้อมูลการรักษาเลสิค