ติดต่อเรา

TRSC International LASIK Center

เลขที่ 968 อาคารอื้อจือเหลียง , ชั้น 6 ถ. พระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ :   +66-2632-4500
แฟกซ์ :   +66-2632-4431

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมล์

อีเมล์ไทย :   info@lasikthai.com
อีเมล์อังกฤษ :   inter@lasikthai.com
อีเมล์ญี่ปุ่น :   japanese@lasikthai.com

แบบฟอร์มติดต่อ

อีเมลเปนวิธีที่รวดเร็วและงายที่สุดในการติดตอเรา เพียงแคกรอกแบบฟอรมดานลางนี้ เราจะติดตอกลับภายใน 24 ชั่วโมง

* รหัสที่ปรากฏไม่ชัดเจน ขอรหัสใหม่


ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท ศูนย์รักษาสายตา จำกัด (TRSC International LASIK Center)
เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

TRSC International LASIK Center

ที่อยู่ : 968 อาคารอื้อจือเหลียง , ชั้น 6 ถ. พระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66-26323-4500 แฟกซ์ : +66-2632-4431 อีเมล์ไทย : info@lasikthai.com

เวลาทำการ : วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์เวลา 8.00 - 17.00 น.

พิมพ์แผนที่