ทีมแพทย์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สบง ศรีวรรณบูรณ์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สบง ศรีวรรณบูรณ์ สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2536 และได้รับประกาศนียบัตรมหาวิทยาลัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา

ภายหลังจบการศึกษา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สบง ศรีวรรณบูรณ์ เข้าทำงานในฐานะแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจักษุวิทยา ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มห่วิทยาลัยมหิดล จากนั้นเข้าศึกษาต่อและทำงานในฐานะ Clinical Fellowship in Cornea & Refractive Surgery (แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางเกี่ยวกับกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ) ที่มหาวิทยาลัย Tulane ประเทศสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัย British Columbia ประเทศแคนาดา ตามลำดับ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สบง ศรีวรรณบูรณ์ มีประสบการณ์อย่างมากในการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ นอกจากนี้ท่านยังเข้าร่วมประชุมและสัมมนาในการประชุมจักษุแพทย์นานาชาติอย่างสม่ำเสมอในฐานะวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และเลสิค ที่ TRSC International LASIK Center

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา
  • Certificate Cornea & Refractive Surgery, EENT Hospital, Tulane Medical School, New Orleans, LA, USA.
  • Certificate Cornea, University of British Columbia, Vancouver, Canada
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการทำงาน / การฝึกอบรมและดูงาน

2536 – 2538 แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2540 Clinical & Research Fellowship : Cornea & Refractive Surgery, EENT Hospital, Tulane Medical School, New Orleans, LA, USA.
2541 Clinical Fellowship : Cornea University of British Columbia, Vancouver, Canada.
2537 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2543 – 2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2543 – ปัจจุบัน จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัยกรรมกระจกตาและผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และเลสิค ที่ TRSC International LASIK Center
2547 – 2552 รองศาสตราจารย์ ทางจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2552 - 2558 ศาสตราจารย์ ทางจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2559 - 2561 ศาสตราจารย์ระดับสูง 11 ทางจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2561 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทางจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์หญิงภาวิกา ธรรมโน

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายศึกษาและอบรมวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center

นายแพทย์พิชิต นริพทะพันธุ์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

หัวหน้างานรักษาภาวะสายตาผิดปกติและคอนแทคเลนส์ หัวหน้าศูนย์เลสิค โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค , ReLEx และ เป็นจักษุแพทย์ผู้บุกเบิกศัลยกรรมเลนส์แก้วตาเทียม Multifocal เลนส์ Toric และเลนส์เสริม (Phakic IOL) ที่ TRSC International LASIK Center