ทีมแพทย์

แพทย์หญิงภาวิกา ธรรมโน

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

พญ. ภาวิกา ธรรมโน สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล และวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา

ภายหลังจบการศึกษา พญ. ภาวิกา ธรรมโน เข้าทำงานในฐานะแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ และในฐานะแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเข้าศึกษาต่อและทำงานในฐานะ Clinical Fellowship in Cornea & Refractive Surgery (แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางเกี่ยวกับกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ) ที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ Cornea Consultants รัฐแมซซาชูเสท ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน พญ. ภาวิกา ธรรมโน ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และวิธีเลสิค ที่ TRSC International LASIK Center

ประวัติการศึกษา

  • เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา
  • Certificate Cornea & Refractive Surgery คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Certificate Cornea & Refractive Surgery, Cornea Consultants, Boston, MA, USA.

ประวัติการทำงาน / การฝึกอบรมและดูงาน

2533 – 2535 แพทย์ใช้ทุน : โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
2535 – 2539 แพทย์ประจำบ้าน : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2541 – 2542 Clinical Fellowship : Cornea and External Disease and Refractive Surgery, Department of Ophthalmology, Ramathibodi Hospital Faculty of Medicine (Under Chansue, E., M.D.)
2543 Clinical Fellowship : Cornea and Refractive Surgery (Under Jonathan H. Talamo) , Cornea Consultants, Boston, MA, USA
ปัจจุบัน - รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
- จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center

นายแพทย์พิชิต นริพทะพันธุ์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

หัวหน้างานรักษาภาวะสายตาผิดปกติและคอนแทคเลนส์ หัวหน้าศูนย์เลสิค โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค , ReLEx และ เป็นจักษุแพทย์ผู้บุกเบิกศัลยกรรมเลนส์แก้วตาเทียม Multifocal เลนส์ Toric และเลนส์เสริม (Phakic IOL) ที่ TRSC International LASIK Center

ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าหน่วยกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา เลนส์แก้วตาและการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center