ทีมแพทย์

นายแพทย์พิชิต นริพทะพันธุ์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

นพ. พิชิต นริพทะพันธุ์ สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล และวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา

ภายหลังจบการศึกษา นพ. พิชิต นริพทะพันธุ์ เข้าทำงานในฐานะแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาและทำงานเป็น Fellowship ที่ Estelle Doheny Eye Foundation, Department of Ophthalmology, USC Medical School, Los Angeles รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และเข้าศึกษาต่อ Automated Lamella Keratoplasty, C-LASIK Course ที่แอตแลนต้า จอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

นพ. พิชิต นริพทะพันธุ์ ได้เข้ารับราชการในฐานะจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านคอนแทคเลนส์ และผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx, เลสิค และวิธีการใช้เลนส์เสริม (Phakic IOL) ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธีการสลายต้อ และการใช้เลนส์แก้วตาเทียม Multifocal และ Toric IOL

ท่านเป็นจักษุแพทย์ท่านแรกที่ทำการผ่าตัดแก้ไขผู้ป่วยที่มีต้อกระจกร่วมกับภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี BI-OPTICS ( ทั้ง Phaco + LASIK และ Phakic IOL + LASIK ) และเป็นจักษุแพทย์ท่านแรกที่ทำการรักษาด้วยเลนส์เสริม Phakic IOL และ Accommodating IOL ในกระทรวงสาธารณสุข

ปัจจุบัน นพ. พิชิต นริพทะพันธุ์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานรักษาสายตาผิดปกติและคอนแทคเลนส์ หัวหน้าศูนย์เลสิค โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx, เลสิค และ เป็นจักษุแพทย์ผู้บุกเบิกศัลยกรรมเลนส์แก้วตาเทียม Multifocal เลนส์ Toric และเลนส์เสริม (Phakic IOL) ที่ TRSC International LASIK Center

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา
  • Certificate Research Fellowship, Estelle Doheny Eye Foundation, USC Medical, School Los Angeles, CA, USA

ประวัติการทำงาน / การฝึกอบรมและดูงาน

2529 – 2532 แพทย์ประจำบ้าน : สาขาจักษุวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2539 Automated Lamella Keratoplasty Course : Atlanta Georgia, USA (Under Casebeer, J.C., M.D. and Slade S.G., M.D.)
2540 - 2558 ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานรักษาสายตาผิดปกติและคอนแทคเลนส์ หัวหน้าศูนย์เลสิค โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2559 – ปัจจุบัน จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx, เลสิค ที่ TRSC International LASIK Center และเป็นจักษุแพทย์ท่านแรกที่ทำการรักษาด้วยวิธีการใส่เลนส์เสริม Phakic IOL เป็นครั้งแรกที่โรงพยาบาลราชวิถี กระทรวงสาธารณสุข และ TRSC International LASIK Center

ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าหน่วยกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา เลนส์แก้วตาและการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center

รศ.พญ.ชารีนันท์ จิรภาไพศาล

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจักษุวิทยา อาจารย์สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการศูนย์เลสิคโรงพยาบาลศิริราช และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center