ทีมแพทย์

ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์ สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์คลินิก สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อและได้รับประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขากระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ (Fellowship in Cornea and Refractive Surgery) จาก 3 สถาบัน คือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Emory Eye Center มหาวิทยาลัย Emory เมือง Atlanta ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Massachusetts Eye and Ear Infirmary มหาวิทยาลัย Harvard เมือง Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ

ภายหลังจบการศึกษา ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์ ได้เข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จนปัจจุบันซึ่งดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ มีประสบการณ์ในการรักษาและผ่าตัดโรคกระจกตา เลนส์แก้วตา และการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติมากว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางวิชาการ ด้านจักษุวิทยา ในที่ประชุมจักษุแพทย์และแพทย์ทั่วไปอย่างสม่ำเสมอทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบัน ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าหน่วยกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา เลนส์แก้วตาและการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์คลินิก (จักษุวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร จักษุวิทยา โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ จากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ จาก Emory Eye Center มหาวิทยาลัย Emory เมือง Atlanta รัฐ Grorgia ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตรด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ จาก Massachusetts Eye and Ear Infirmary มหาวิทยาลัย Harvard เมือง Boston รัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน / การฝึกอบรมและดูงาน

2538 - 2539 แพทย์ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ กองทัพเรือ
2539 - 2541 หัวหน้าแผนกแพทย์ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
2541 - 2544 แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2544 - ปัจจุบัน อาจารย์หน่วยกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2554 - ปัจจุบัน - หัวหน้าหน่วยกระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center

รศ.พญ.ชารีนันท์ จิรภาไพศาล

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจักษุวิทยา อาจารย์สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการศูนย์เลสิคโรงพยาบาลศิริราช และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center

แพทย์หญิงพิมพ์สิริ ชมะนันทน์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวุ้นและจอประสาทตา)

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวุ้นและ จอประสาทตา ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลจักษุรัตนิน และ TRSC International LASIK Center