ทีมแพทย์

รศ.พญ.ชารีนันท์ จิรภาไพศาล

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

รศ.พญ.ชารีนันท์ จิรภาไพศาล สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล และวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา

หลังจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต ได้ทำงานรับราชการเป็นแพทย์ประจำ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ก่อนจะย้ายมาประจำที่ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ต่อมาได้เข้าอบรมศึกษาต่อเป็นแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทย์เฟลโลว์ สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

หลังสำเร็จการศึกษา ได้ทำงานเป็นจักุษุแพทย์ที่ปรึกษาด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิคที่ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิง และ โรงพยาบาลวิภาวดี


ต่อมาได้ไปศึกษาต่างประเทศด้าน Refractive Surgery :  Clinical Fellowship in Refractive Surgery ที่ Boston Laser Institute, MA, USA หลังจากนั้นได้ไปอบรมศึกษาเพิ่มเติมด้าน Cornea and Refractive Surgery : Fellowship in Cornea and Refractive Surgery ที่ Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI), Harvard University, Boston, MA, USA

ปัจจุบัน ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เลสิค โรงพยาบาลศิริราช
มีประสบการณ์การผ่าตัดโรคกระจกตา, การปลูกถ่ายกระจกตา, ผ่าตัดต้อกระจก, การผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ ( PRK, Blade-LASIK and FemtoLASIK, ReLEx) , การใส่เลนส์เสริม (Phakic IOL implantation)

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา สาขากระจกตาและการผ่าตัดสายตาผิดปกติ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • Clinical Fellowship in Refractive Surgery, Boston Laser Institute, MA, USA
  • Certificate in Lamellar Keratoplasty, SNEC, Singapore
  • Fellowship in Cornea and Refractive Surgery, Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI), Harvard University, Boston, MA, USA

ประวัติการทำงาน / การฝึกอบรมและดูงาน

2543 - 2544 แพทย์ประจำ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
2544 - 2545 แพทย์ประจำ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
2546 - 2549 แพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัมหิดล
2550 แพทย์เฟลโลว์ หน่วยกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2551 Clinical Fellow in Refractive Surgery, Boston Laser Institute, Boston, MA, USA
2552 - 2554 จักษุแพทย์ที่ปรึกษาด้านกระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค ที่ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ และโรงพยาบาลวิภาวดี
2554 - ปัจจุบัน จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และเลสิค ที่ TRSC International LASIK Center
2556 - ปัจจุบัน อาจารย์แพทย์สาขากระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2558 Fellowship in Cornea and Refractive Surgery at Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard University, Boston, MA, USA
ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจักษุวิทยา อาจารย์สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการศูนย์เลสิคโรงพยาบาลศิริราช และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center

แพทย์หญิงพิมพ์สิริ ชมะนันทน์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวุ้นและจอประสาทตา)

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวุ้นและ จอประสาทตา ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลจักษุรัตนิน และ TRSC International LASIK Center

แพทย์หญิงเมธินี จงเจริญ

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

จักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาลกลาง และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตาและการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center