ทีมแพทย์

แพทย์หญิงพิมพ์สิริ ชมะนันทน์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวุ้นและจอประสาทตา)

พญ. พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยม) ภายหลังจบการศึกษาได้เข้ารับราชการในฐานะแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพเรือ ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ และโรงพยาบาลสรรพาวุธ (Somdech Phra Pinklao Hospital , Ampakorn Kiattiwong Hospital , Navel Ordnance Hospital)


ต่อมาได้ศึกษาต่อ ในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจบการศึกษาได้กลับมาทำงานเป็นจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และได้ไปศึกษาต่อ ด้านโรคน้ำวุ้นและจอประสาทตา (Fellowship in Diseases of Retina & Vitreous) ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและไปดูงานด้านการผ่าตัดน้ำวุ้นและจอประสาทตา ที่ Saint Augustinus Hospital, Antwerp Belgium (Clinical observer under Carl Claus MD.)

ปัจจุบัน พญ. พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวุ้น และจอประสาทตา ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลจักษุรัตนิน และ TRSC International LASIK Center

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตร Fellowship in Diseases of Retina & Vitreous คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน / การฝึกอบรมและดูงาน

2534 – 2537 แพทย์ใช้ทุน : โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  และโรงพยาบาลสรรพาวุธทหารเรือ
2537 – 2540 แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2541 – 2542 แพทย์เฟลโลว์ด้านโรคน้ำวุ้น และจอประสาทตา ( Fellowship in Diseases of Retina & Vitreous) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2550 ดูงานด้านการผ่าตัดน้ำวุ้น และจอประสาทตา ที่ Saint Augustinus Hospital, Antwerp Belgium (Clinical Observer under Carl Claes MD.)
ปัจจุบัน จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวุ้น และจอประสาทตา ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลจักษุรัตนิน และ TRSC International LASIK Center

แพทย์หญิงเมธินี จงเจริญ

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

จักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาลกลาง และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตาและการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center

แพทย์หญิงปัจฉิมา จันทเรนทร์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

อาจารย์แพทย์ประจำฝ่ายจักษุวิทยา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและสเต็มเซลล์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จนถึงปี 2562 ปัจจุบันเป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตาและการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center