ทีมแพทย์

แพทย์หญิงปัจฉิมา จันทเรนทร์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

พญ. ปัจฉิมา จันทเรนทร์ สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1) ภายหลังจบการศึกษา พญ. ปัจฉิมา จันทเรนทร์ เข้าทำงานในฐานะแพทย์ใช้ทุนที่ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี และกลับมาศึกษาต่อเป็นแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา ที่โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ได้รับวุฒิบัตรเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา จากแพทยสภา ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อ Clinical Fellowship in Cornea & Refractive Surgery (แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางเกี่ยวกับกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ) ที่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับวุฒิบัตรเฉพาะทางสาขากระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และได้ทำงานในตำแหน่งอาจารย์แพทย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตา และการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หลังจากเข้าทำงาน พญ.ปัจฉิมา จันทเรนทร์ ได้ไปศึกษาดูงานเพิ่มเติมด้าน Ocular Surface Transplantation และ Dry eye ที่ Kyoto Perfectural University of Medicine ประเทศญี่ปุ่น

พญ. ปัจฉิมา จันทเรนทร์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา การผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ โรคผิวดวงตา และตาแห้ง การผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ ด้วยวิธีเลสิค, ReLEx และวิธีการใส่เลนส์เสริม (Phakic IOL)

พญ. ปัจฉิมา จันทเรนทร์ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ประจำฝ่ายจักษุวิทยา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและสเต็มเซลล์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จนถึงปี 2562 และ ปัจจุบันเป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตาและการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ที่ TRSC International LASIK Center

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน / การฝึกอบรมและดูงาน

2551 - 2554
แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลราชวิถี
2554 - 2555
จักษุแพทย์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
2555 - 2556
Clinical Fellowship in Cornea and External Disease and Refractive Surgery, Department of Ophthalmology, King Chulalongkorn Memorial Hospital
2558 - 2562
อาจารย์แพทย์ประจำฝ่ายจักษุวิทยา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและสเต็มเซลล์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2559
อบรมและดูงานด้าน Ocular Surface Transplantation and Dry eye ที่ Kyoto Prefectural University of Medicine, Kyoto, Japan
ปัจจุบัน จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตาและการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และเลสิค ที่ TRSC International LASIK Center

แพทย์หญิงชลธิชา จารุมาลัย

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ มีประสบการณ์รักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี PRK, LASIK, Cataract Surgery, ICL Implantation ตั้งแต่ปี 2555 ( 8 ปี)

นายแพทย์เอกเทศ ชันซื่อ

(ผู้อำนวยการแพทย์ และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx)

นายแพทย์เอกเทศ ชันซื่อ เป็นผู้ก่อตั้ง TRSC International LASIK Center และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแพทย์ เป็นจักษุแพทย์ท่านแรกที่ทำการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยเลสิค และ วิธี ReLEx ในประเทศไทย