ทีมแพทย์

แพทย์หญิงชลธิชา จารุมาลัย

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

พญ.ชลธิชา จารุมาลัย จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติที่ TRSC มีประสบการณ์รักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี PRK, LASIK, Cataract Surgery, ICL Implantation ตั้งแต่ปี 2555 ( 8 ปี)

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน / การฝึกอบรมและดูงาน

2548 - 2549 แพทย์ใช้ทุน  โรงพยาบาลเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
2549 - 2551 แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
2555 - 2562 จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาที่ โรงพยาบาลปิยะเวท
ปัจจุบัน จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาที่ TRSC International LASIK Center

นายแพทย์เอกเทศ ชันซื่อ

(ผู้อำนวยการแพทย์ และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx)

นายแพทย์เอกเทศ ชันซื่อ เป็นผู้ก่อตั้ง TRSC International LASIK Center และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแพทย์ เป็นจักษุแพทย์ท่านแรกที่ทำการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยเลสิค และ วิธี ReLEx ในประเทศไทย

แพทย์หญิงสุกานดา สวัสดิบุตร

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

แพทย์หญิงท่านแรกที่ทำการผ่าตัดเลสิคในโรงพยาบาลรัฐบาล จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx และเป็นจักษุแพทย์ผู้บุกเบิกที่ทำการรักษาด้วยวิธีการใส่เลนส์เสริม ICL ที่ TRSC International LASIK Center