ทีมแพทย์

นายแพทย์เอกเทศ ชันซื่อ

(ผู้อำนวยการแพทย์ และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx)

นพ. เอกเทศ ชันซื่อ สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล และหนังสืออนุมัติแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา ภายหลังจบการศึกษา นพ. เอกเทศ เข้าทำงานในฐานะแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นจักษุแพทย์ท่านแรก จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมทำงานใน Project Orbis โดยดำรงตำแหน่ง Field Medical Director ในโปรเจ็คออบิสนี้ ก่อนที่จะไปศึกษาและทำงานต่อในฐานะ Fellow in Cornea & External Disease ที่ Washington University Eye Center เมืองเซ็นต์หลุยส์ รัฐมิซซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

จากนั้นเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยกระจกตา และการผ่าตัดสายตาผิดปกติ และอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางเกี่ยวกับกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ) ที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. เอกเทศ ชันซื่อ เป็นจักษุแพทย์ท่านแรกที่ทำการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และวิธี ReLEx ในประเทศไทย ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง ในการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค เป็นผู้ก่อตั้ง TRSC International LASIK Center และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแพทย์ ทั้งนี้ นพ. เอกเทศ ชันซื่อ และทีมงานจักษุศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติของ TRSC ได้เข้าร่วมประชุมและสัมมนาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการประชุมจักษุแพทย์นานาชาติในฐานะวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม ด้วยประสบการณ์ของทีมงาน และการมุ่งสู่ความเป็นเลิศของศูนย์ TRSC เป็นศูนย์เลสิคที่ได้รับการเยี่ยมชมดูงานมากที่สุดศูนย์หนึ่งในเอเชีย

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรมหาวิทยาลัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หนังสืออนุมัติแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา

ประวัติการทำงาน / การฝึกอบรมและดูงาน

2529 – 2532 แพทย์ประจำบ้าน : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2532 – 2533 Clinical Fellow : International Ophthalmology, Project ORBIS, Inc. New York, New York, USA.
2533 – 2534 Field Medical Director : Project ORBIS
2534 – 2536 Clinical Fellow : Cornea and External Disease (Under Pepose, J.S., M.D. Ph.D.) Washington University Eye Center Washington University, St. Louis, Missouri, USA.
2536 – 2544 หัวหน้าหน่วยกระจกตา และการผ่าตัดสายตาผิดปกติ อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (จักษุแพทย์ท่านแรกที่ทำเลสิคในประเทศไทย)
2544 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการแพทย์ TRSC International LASIK Center


แพทย์หญิงสุกานดา สวัสดิบุตร

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

แพทย์หญิงท่านแรกที่ทำการผ่าตัดเลสิคในโรงพยาบาลรัฐบาล จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx และเป็นจักษุแพทย์ผู้บุกเบิกที่ทำการรักษาด้วยวิธีการใส่เลนส์เสริม ICL ที่ TRSC International LASIK Center

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สบง ศรีวรรณบูรณ์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center