ทีมแพทย์

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้การรักษาประสบผลสำเร็จ ทีมจักษุแพทย์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทีมจักษุ แพทย์ที่ TRSC มีประสบการณ์ยาวนาน และเป็นที่ยอมรับในการรักษาผู้มีปัญหาสายตา โดยเฉพาะวิธีการรักษาด้วยเลเซอร์หรือเลสิค

นายแพทย์เอกเทศ ชันซื่อ

(ผู้อำนวยการแพทย์ และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx)

นายแพทย์เอกเทศ ชันซื่อ เป็นผู้ก่อตั้ง TRSC International LASIK Center และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแพทย์ เป็นจักษุแพทย์ท่านแรกที่ทำการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยเลสิค และ วิธี ReLEx ในประเทศไทย

แพทย์หญิงสุกานดา สวัสดิบุตร

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

แพทย์หญิงท่านแรกที่ทำการผ่าตัดเลสิคในโรงพยาบาลรัฐบาล จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx และเป็นจักษุแพทย์ผู้บุกเบิกที่ทำการรักษาด้วยวิธีการใส่เลนส์เสริม ICL ที่ TRSC International LASIK Center

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สบง ศรีวรรณบูรณ์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center

แพทย์หญิงภาวิกา ธรรมโน

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายศึกษาและอบรมวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center

นายแพทย์พิชิต นริพทะพันธุ์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

หัวหน้างานรักษาภาวะสายตาผิดปกติและคอนแทคเลนส์ หัวหน้าศูนย์เลสิค โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค , ReLEx และ เป็นจักษุแพทย์ผู้บุกเบิกศัลยกรรมเลนส์แก้วตาเทียม Multifocal เลนส์ Toric และเลนส์เสริม (Phakic IOL) ที่ TRSC International LASIK Center

ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าหน่วยกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา เลนส์แก้วตาและการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center

รศ.พญ.ชารีนันท์ จิรภาไพศาล

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจักษุวิทยา อาจารย์สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการศูนย์เลสิคโรงพยาบาลศิริราช และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center

แพทย์หญิงพิมพ์สิริ ชมะนันทน์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวุ้นและจอประสาทตา)

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวุ้นและ จอประสาทตา ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลจักษุรัตนิน และ TRSC International LASIK Center

แพทย์หญิงเมธินี จงเจริญ

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

จักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาลกลาง และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตาและการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center

แพทย์หญิงปัจฉิมา จันทเรนทร์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

อาจารย์แพทย์ประจำฝ่ายจักษุวิทยา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและสเต็มเซลล์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จนถึงปี 2562 ปัจจุบันเป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตาและการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center

แพทย์หญิงชลธิชา จารุมาลัย

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ มีประสบการณ์รักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี PRK, LASIK, Cataract Surgery, ICL Implantation ตั้งแต่ปี 2555 ( 8 ปี)