ทีมแพทย์

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้การรักษาประสบผลสำเร็จ ทีมจักษุแพทย์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทีมจักษุ แพทย์ที่ TRSC มีประสบการณ์ยาวนาน และเป็นที่ยอมรับในการรักษาผู้มีปัญหาสายตา โดยเฉพาะวิธีการรักษาด้วยเลเซอร์หรือเลสิค

นายแพทย์เอกเทศ ชันซื่อ

(ผู้อำนวยการแพทย์ และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และวิธีเลสิค)

นายแพทย์เอกเทศ ชันซื่อ เป็นผู้ก่อตั้ง TRSC International LASIK Center และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแพทย์ ทั้งนี้ นายแพทย์เอกเทศ ชันซื่อและทีมงาน ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และเลสิคของ TRSC

แพทย์หญิงสุกานดา สวัสดิบุตร

(ดำรงตำแหน่งจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา
และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และวิธีเลสิค)

เป็นแพทย์หญิงท่านแรกที่บุกเบิกการรักษาวิธีเลสิคของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นผู้บุกเบิกการรักษา Phakic Intraocular Lens Implantation ที่ TRSC International LASIK Center

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สบง ศรีวรรณบูรณ์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx
และวิธีเลสิค)

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สบง ศรีวรรณบูรณ์ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และวิธีเลสิค ที่ TRSC International LASIK Center

แพทย์หญิงภาวิกา ธรรมโน

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx
และวิธีเลสิค)

ปัจจุบัน พญ. ภาวิกา ธรรมโน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายงานแพทย์ศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตาและการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และวิธีเลสิค TRSC International LASIK Center

นายแพทย์พิชิต นริพทะพันธุ์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx
และวิธีเลสิค)

ปัจจุบัน นพ. พิชิต นริพทะพันธุ์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานรักษาสายตาผิดปกติและคอนแทคเลนส์ หัวหน้าศูนย์เลสิค โรงพยาบาลราชวิถี และดำรงตำแหน่งจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และวิธีเลสิค เป็นแพทย์ผู้บุกเบิกด้านศัลกรรมเลนส์แก้วตาเทียม Multifocal, Toric และเลนส์เสริม Phakic IOL ที่ TRSC International LASIK Center

ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา
และการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และวิธีเลสิค)

ปัจจุบัน ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์หน่วยกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา เลนส์แก้วตาและการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และวิธีเลสิค ที่ TRSC International LASIK Center

ผศ.พญ.ชารีนันท์ จิรภาไพศาล

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และวิธีเลสิค)

ปัจจุบัน พญ.ชารีนันท์ จิรภาไพศาล ดำรงตำแหน่งจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติด้วย วิธีเลสิคประจำศูนย์เลสิค ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา เลนส์แก้วตาและการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และวิธี เลสิคที่ TRSC International LASIK Center

แพทย์หญิงพิมพ์สิริ ชมะนันทน์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวุ้นและจอประสาทตา)

ปัจจุบัน พญ. พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ดำรงตำแหน่งจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวุ้นและ จอประสาทตา ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลจักษุรัตนิน และ TRSC International LASIK Center

นายแพทย์สุชัย วรอมรโชติ

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา)

ปัจจุบัน นพ. สุชัย วรอมรโชติ ดำรงตำแหน่งจักษุแพทย์ช่วยราชการ กองจักษุกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา ที่ TRSC International LASIK Center

แพทย์หญิงเมธินี จงเจริญ

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx
และวิธีเลสิค)

ปัจจุบัน พญ. เมธินี จงเจริญ ดำรงตำแหน่ง จักษุแพทย์ประจำ โรงพยาบาลกลาง และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตาและการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วย LASIK และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center

แพทย์หญิงปัจฉิมา จันทเรนทร์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx
และวิธีเลสิค)

ปัจจุบัน พญ. ปัจฉิมา จันทเรนทร์ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ประจำฝ่ายจักษุวิทยา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและสเต็มเซลล์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตาและการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วย LASIK และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center