ข่าวสาร TRSC

ข่าวสาร TRSC

22 ปี TRSC ผู้นำด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ

24-10-2562


การดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นผลประกอบการ และผลกำไรนั้นเป็นเรื่องปกติที่พบเห็นได้โดยทั่วไป แต่การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความสุขของลูกค้าหรือผู้เข้ารับบริการ ควบคู่ไปกับความสำเร็จอย่างมีความสุขของบุคลากรนั้น อาจจะยังไม่พบเห็นได้มากนักในปัจจุบัน

แต่ยังมีองค์กรทางการแพทย์องค์กรหนึ่งที่มีนโยบายการดำเนินงานที่มุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรมีความสุขและมีความพร้อมที่จะส่งมอบความสุขผ่านการบริการไปยังผู้เข้ารับบริการ TRSC International LASIK Center ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหลักในการดำเนินธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร องค์กรแห่งนี้จึงเป็นผู้นำของการรักษาภาวะสายตาผิดปกติโดยมีนโยบาย “Patient Happiness is our happiness” เป็นสถานพยาบาลที่มีผู้รับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

นายสุชาติ เห็นสว่าง กรรมการผู้จัดการ TRSC International LASIK Center กล่าวถึงนโยบายบริหารองค์กรว่า ความสำเร็จของ TRSC นั้น ก็คือการทำให้ผู้รับการรักษามีผลการรักษา รวมถึงได้รับการบริการที่เป็นไปตามความคาดหวัง โดยมีลำดับขั้นตอนที่สำคัญ คือ ลำดับแรก บุคลากรทุกระดับในองค์กร มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และรู้จริงในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ทำให้สามารถให้บริการผู้มารับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลำดับสอง บุคลากรมีความรักตนเอง ดูแลตนเองทั้งสุขภาพกาย และใจเพื่อให้มีความพร้อมในการทำงาน

ลำดับสาม เมื่อบุคลากรมีสุขภาพกายและใจที่ดีแล้ว ก็จะเกิดเป็นความสุขในการทำงาน ความสุขในที่นี้เป็นความสุขจากภายใน โดยทุกคนมีใจในการให้บริการ แบบที่ไม่ต้องกำหนดกฎเกณฑ์ หรือบังคับให้กระทำ ซึ่งทุกคนพร้อมบริการด้วยความจริงใจจากภายใน ลำดับสี่ เมื่อบุคลากรมีความสุขในการทำงาน ย่อมส่งต่อความสุข หรือสิ่งที่ดีๆมอบให้กับผู้รับการรักษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทุกท่านที่มาใช้บริการย่อมสัมผัสได้เช่นกัน อันจะนำไปสู่ลำดับสุดท้าย คือผู้มารับการรักษาแนะนำ หรือบอกต่ออย่างอัตโนมัติ เห็นได้จากความประทับใจ และความพึงพอใจในผลการรักษา

“ปัญหาในปัจจุบันที่ธุรกิจบริการพบมากคือ ปัญหาของบุคลากรที่มีความกดดันจากสภาพเศรษฐกิจ ปัญหาในครอบครัว สภาพปัญหาการจราจรในแต่ละวันที่ส่งผลตรงต่อคุณภาพการทำงานของบุคลากรให้บริการ คำถามที่พบบ่อยคือ ทำอย่างไรให้บุคลากรมีความพร้อมในการให้บริการ หรือมีความพร้อมในการทำงาน” นายสุชาติกล่าวและว่า TRSC มองว่าการสร้างบุคลากรเป็นการลงทุนในระยะยาว จึงนำหลักง่ายๆ คือนำความเป็นธรรมชาติของพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ เนื่องจากคนเรามักจะมองออกภายนอก มองไม่เห็นตนเอง คือ ไม่เห็นความบกพร่อง หรือความผิดพลาดของตนเอง ซึ่งเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะเป็น ฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้เราพร้อมในการทำงาน และพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ ในแต่ละวัน นั่นคือโจทย์ที่ TRSC ใช้พัฒนาบุคลากร ในรูปแบบ Mind Meditation เพื่อให้บุคลากรมี “กายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข”


พร้อมจัดให้มีโปรแกรม shake & dance anywhere anytime เป็นการทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวตามเสียงเพลงทุกๆวัน วันละ 4 รอบที่บริษัทในช่วงเวลางานให้พนักงานได้ปฏิบัติและพาพนักงานทั้งองค์กรไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพลาญข่อย 1 สัปดาห์ เป็นประจำทุกปี อีกทั้งจัดรอบพิเศษสำหรับผู้บริหารให้ไปดูแลจิตใจของตนเองที่ศูนย์พลาญข่อยเป็นเวลา 5 วันในทุกๆ ไตรมาส

จัดให้มีการสวดมนต์ที่บริษัทในช่วงเช้าทุกวัน และในทุกวันศุกร์แรกของเดือนจะมีการนิมนต์พระอาจารย์ที่เคารพนับถือมานำสวดมนต์ เทศนาธรรม พร้อมให้พนักงานได้ถวายเพล และถวายสังฆทานร่วมกันด้วย

อีก 1 โครงการสำคัญ คือ TRSC Meditation Shuttle เป็นโครงการที่ TRSC จัดให้มีรถรับพนักงานจากบ้านสู่ที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานได้ทำ Mind Meditation ในขณะเดินทางที่มีสภาพการจราจรติดขัด เพื่อให้มีความพร้อมด้านจิตใจก่อนมาทำงาน โดยการทำสมาธิตามเสียงเพลง และสวดมนต์ในรถ


นอกจากนั้นได้พาพนักงานไปอบรมสัมมนานอกสถานที่ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรแบบผสมผสานทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นประจำทุกปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การเดินทางไป อินเดีย พม่า เพื่อสร้าง พลังความสุขทั้งร่างกาย และจิตใจ ให้กับพนักงานทั้งองค์กร การผสมผสานกิจกรรมต่างๆ ข้างต้นทำให้พนักงานมีความพร้อมที่จะส่งมอบการบริการจากใจที่เป็นลักษณะ inside out ส่งต่อให้กับผู้มารับการรักษา”

เมื่อทุกคนมีร่างกายและจิตใจที่ดี ทำให้บรรยากาศการทำงานภายในองค์กรดีขึ้น มีพลังทีมมากขึ้น บุคลากรทำงานอย่างมีความสุขจึงส่งผลไปถึงการบริการที่มีต่อผู้มารับการรักษาซึ่งวัดได้จากคำชม และผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดีเลิศ (Excellent) รายวันที่มีมากกว่า 95%


จึงไม่แปลกใจที่ TRSC ยังคงความเป็นผู้นำของสถานพยาบาลเอกชนเฉพาะทางที่ทำการรักษา วิธี LASIK และ ReLEx แห่งแรกในประเทศไทย รวมทั้งมีผู้เข้ารับการรักษามากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ที่ได้รับความเชื่อมั่นอยู่ในใจของผู้บริโภคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาตลอด 22 ปี