ข่าวสาร TRSC

ข่าวสาร TRSC

เรื่องการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากไวรัส COVID-19

24-12-2563

เรียน ผู้มารับบริการทุกท่าน

TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ ให้ความสำคัญ และเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น กับสถานการณ์ไวรัส COVID-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มารับบริการสูงสุด ผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  มีการตรวจคัดกรองผู้เข้ามารับบริการทุกท่าน ทำความสะอาดเครื่องมือตรวจวัด อุปกรณ์ทางการแพทย์ก่อนให้บริการทุกครั้งด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะทุกชนิดทุกๆ ชั่วโมง  อีกทั้งติดตามข่าวสาร ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนให้ทันต่อสถานการณ์ด้วย มาตรฐานความปลอดภัยเทียบเท่าสถานพยาบาลระดับสากลขนาดนี้ เพื่อความมั่นใจของผู้เข้ารับบริการทุกท่าน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมDear valued patients and visitors,

TRSC International LASIK Center is taking extra precaution to prevent spreading of the Covid 19 virus for the safety of our patients, visitors, and personnel. All doctors and service personnel at TRSC are healthy for patient service and will wear standardized facial masks throughout service to our patients. All medical equipment will be cleansed with alcohol for disinfection before use with each patient and all patient service areas will be cleansed by using disinfecting spray every  hour. TRSC management will strictly follow Ministry of Public Health protocols on disease prevention to protect the safety of patients, staff and community. Read more