สมัครสมาชิก

(1) ท่านต้องมี email เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ถ้าไม่มี..สามารถขอ email ใช้งานได้ฟรีที่นี่ Sign up Now ! และกรุณาตรวจสอบอีเมล์ของท่านให้ถูกต้องด้วย
(2) กรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อ TRSC จะติดต่อกับท่านหากมีปัญหาเมื่อมาใช้บริการ
(3) กำหนด username และ password เพื่อใช้เข้าระบบ โดย username ต้องไม่ซ้ำกับสมาชิกอื่น และ password ต้องมีความยาว 4-25 ตัวอักษร
(4) ช่องที่มีเครื่องหมาย ต้องกรอกข้อมูลให้ครบหรือเป็นไปตามที่เงื่อนไขกำหนด
(5) ข้อมูลที่ท่านกรอกนี้ จะปิดเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่จะได้รับอนุญาติจากท่าน
(6) เมื่อท่านกรอกข้อมูลและสมัครอยู่ในฐานข้อมูล TRSC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้ห้องทำงาน ส่วนตัวของท่าน ซึ่งใช้สำหรับ login เพื่อใช้บริการอื่นๆ เช่น Lasik Screen, ทำนัดออนไลน์ ฯลฯ
(7) กรุณาจดจำ username และ password ไว้เพื่อสะดวกในการใช้"บริการอื่น" หรือแก้ไขประวัติ ของท่าน ในครั้งต่อไป
กรุณาทำตามขั้นตอนนะคะ เพื่อจะได้มีข้อมูลครบ ตามที่ระบบออกแบบไว้

ขั้นตอนที่ 1 กรุณากำหนดรหัสผ่าน Username, Password

 • *
 • *
 • *
 • กรณีที่ท่านต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ หรือลืมรหัสผ่าน
  คุณจะถูกถามคำถามที่คุณจะเลือกข้างล่าง และคุณจะต้องใส่คำตอบได้

 • *
 • *

ขั้นตอนที่ 2 ระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านเอง

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • ปัญหาสายตา
  ค่าสายตา  ตาขวา  ค่าสายตาเอียง  ค่ามุมเอียง
   ตาซ้าย  ค่าสายตาเอียง  ค่ามุมเอียง
 • *
 • |
 • รับแจ้งสิทธิพิเศษผ่านทาง SMS?
 • * รหัสที่ปรากฏไม่ชัดเจน ขอรหัสใหม่

 • * รายละเอียดบังคับระบุ

  ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท ศูนย์รักษาสายตา จำกัด (TRSC International LASIK Center)
  เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562